Quality & Quantity inspections, sampling of different commodities

Our company was established by the skilled marine experts, with previous seagoing experience and more than 10 years experience of inspection of different type of cargoes, what was gained in world leading inspection and certification companies.

Our company was granted by the certificate of compliance to ISO 9001:2015, what was performed by the „Bureau Veritas Latvia”, in scope: “QUALITY & QUANTITY INSPECTIONS, SAMPLING OF DIFFERENT COMMODITIES”.

Read more

Our professionalism had been positively assessed and we had the honor to be elected as a full member of GAFTA (the Grain and Feed Trade Association) in Category of “Superintendents and Surveyor Members”.

We are seeking to provide wider spectrum of services and to render the most productive approach to cargo carriage process. Such an approach will allow us to ensure a reliable inspection servicesand to take care on inspections of the vessel’s or shipments in good order.

 • Quantity inspection

  Cargo weighing inspection

  Cargo weighing inspection according to GAFTA Weighing Rules No. 123, also accordingly to the Customer’s needs and requirements.

  Cargo counting

  Cargo counting by units, quantity comparison accordingly to documentation

  Draft survey

  A Draft Survey is a calculation of the weight of cargo loaded or unloaded to or from a ship from measurements of changes in its displacement by reading the ship’s draft marks, taking into account factors such as trim, water density and non-cargo weight changes.

  Draft Survey is always carried out conjointly with the vessels Master or Ch. Officer

  Vessels stamp and Masters signature guaranties the rightness of calculation

 • Quality inspection

  Cargo sampling

  • Samples are drawn in accordance with the GAFTA SAMPLING RULES No. 124, FOSFA OFFICIAL METHOD, ISO, also accordingly to the Customer’s requirements and conditions, indicated in the purchase-sale agreement;
  • Sampleanalyses are performed in independent quality testing laboratories accordingly to the Customer’s requirements and specification.

  Pre-shipment inspection

  Inspection of cargo packaging, marking and preparation for transportation according to cargos technical characteristics and standards;

  Determination of cargo defects or damages.

  If the cargo was damaged, our experts will determine the reason of damages and evaluate the loss.

 • Commodity inspection

  Storage places inspection

  • Warehouse condition and cleanliness inspection;
  • Monitoring of warehouse filling / intake control;
  • Sealing;
  • Issue of necessary documents/reports.

  Transport units inspection

  • Visual condition and cleanliness inspection;
  • Secure sealing.

  Cargo handling equipment inspection

  • Visual condition and cleanliness inspection;
  • Survey of handling equipment suitability for loading operations.

  Vessel survey

  • On/Off - Hair survey;
  • Hose test (hatch cover tightness test to indentify leaked by water);
  • Ultrasonic test;
  • Bunker survey;
  • Loadcompartment cleanliness inspection;
  • Sealing / unsealing;
  • Holds condition and hatch cover watertight inspection;
  • Issue of necessary documents/certificates/reports.
 • Loading/discharge supervision

  Frequently, the damages occur at the time of cargo loading/discharging operations into/from the transport. During improper loading / discharge operations cargo can be damagedor destroyed, it may also cause damage to the transport or other property in the loading/discharging areas.

  Our experts will evaluate the cargo loading/discharge possibilities and carry out a supervision of cargo loading equipment and will help You to avoid potential losses.

“VICON” Ltd.

Reg. Nr.: 42103079412
Address: Atsledznieku str. 29, Liepaja, LV-3401, Latvia
Phone: +371-26572938
E-mail: cargo@vicon.lv
Banka: Swedbank A/S
SWIFT kods: HABALV22
Account Nr.: LV72HABA0551043203588

Quality & Quantity inspections, sampling of different commodities

Mūsu kompāniju nodibināja kvalificēti jūras eksperti ar iepriekšēju jūrniecības pieredzi un vairāk kā 10 gadu pieredzi inspekcijas un pārbaudes jomās dažāda veida kravām, kas iegūta strādājot pasaules vadošajās kontroles un sertifikācijas kompānijās.

Mūsu uzņēmuma profesionalitāti apstiprina „Bureau Veritas Latvia” piešķirtais ISO 9001:2015 atbilstības sertifikāts jomā :“QUALITY & QUANTITY INSPECTIONS, SAMPLING OF DIFFERENT COMMODITIES”.

Lasīt tālāk

Uzņēmuma profesionalitāte novērtēta pozitīvi un mums ir tas gods tikt ievēlētiem par pilntiesīgu GAFTA (Graudu un Barības Tirdzniecības Asociācijas) locekli kategorijā "Superintendents and Surveyor Members".

Mēs nodrošinām plašu pakalpojumu spektru un produktīvu pieeju kravu pārvadājumu procesam. Šāda pieeja ļauj nodrošināt uzticamus inspekcijas pakalpojumus un parūpēties par kuģu vai kravas sūtījumu inspekciju visaugstākajā līmenī.

 • Kravas daudzuma pārbaude

  Kravas svēršanas pārbaude

  Kravas svēršanas pārbaude saskaņā ar GAFTA Nr. 123 svēršanas noteikumiem, kā arī atbilstoši Klienta vajadzībām un prasībām.

  Kravas skaitīšana

  Kravas skaitīšana pēc vienībām, daudzuma salīdzinājums atbilstoši dokumentācijai.

  Draft survey

  Draft Survey ir orientēts uz kuģa iegrimes mērīšanu pirms iekraušanas vai izkraušanas, pēc iegrimes vērtības atšķirības nosakot kravas svaru. Nosakot kravas svaru, mūsu inspektori pamatojas uz starptautiski atzītiem standartiem un ņem vērā vairākus būtiskus inspekcijas veikšanas faktorus. Šie faktori ir šādi:

  • ūdens blīvums,
  • balasta daudzuma izmaiņas starp projekta sākotnējo un pēdējo mērījumu;
  • kuģa izlietoto krājumu izmaiņas (piemēram, degviela, dzeramais ūdens),veicot sākotnējo un beigu mērījumu salīdzināšanu;
  • apdares un deformācijas korekcijas (izmantojot datus no kuģa stabilitātes tabulām)

  Draft Survey vienmēr tiek veikts vienlaikus ar kuģa Kapteini vai vecāko kapteiņa palīgu.

  Kuģu zīmogs un Kapteiņa paraksts garantē aprēķināšanas pareizību un precizitāti.

 • Kravas kvalitātes pārbaude

  Kravas paraugu ņemšana

  • Kravas paraugus ņem saskaņā ar GAFTA Nr. 124, FOSFA OFICIĀLĀ METODE, ISO, kā arī saskaņā ar Klienta prasībām un vēlmēm;
  • Preču kvalitātes īpašībunoteikšana tiek veikta neatkarīgās akreditētās laboratorijās saskaņā ar Klienta prasībām.

  Pirmsnosūtīšanas pārbaude

  Iesaiņojuma, marķējuma un etiķešu pārbaudes, kā arī preču pieejamība un gatavība transportēšanai;

  Bojājumu pārbaude

  Ja krava ir bojāta, mūsu speciālisti noteiks zaudējumu cēloni un novērtēs zaudējumus.

 • Pārbaude iekraušanas vai izkraušanas laikā

  Uzglabāšanas pārbaude

  • Noliktavu stāvokļa un tīrības pārbaude;
  • Noliktavas pieņemšana, ka arī ienākošās kravas kvalitātes un daudzuma kontrole;
  • Aizzīmogošana;
  • Nepieciešamo dokumentu / pārskatu izdošana.

  Transporta vienību pārbaude

  • Vizuālā stāvokļa un tīrības pārbaude;
  • Aizzīmogošana.

  Iekraušanasun izkraušanas iekārtu pārbaude

  • Vizuālā stāvokļa un tīrības pārbaude;
  • Iekraušanas un izkraušanas iekārtu atbilstības pārbaude pārkraušanas darbībām.

  Kuģu pārbaude

  • Kuģa ievadīšana un izvadīšana no čartera;
  • Degvielas daudzuma noteikšana uz kuģa;
  • Kravas telpu tīrības pārbaude;
  • Kuģa tilpnes vāka pārbaude uz ūdens necaurlaidību;
  • Plombu uzstādīšana un noņemšana;
  • Kuģa tilpņu un vāku stāvokļa pārbaude;
  • Nepieciešamo dokumentu / sertifikātu / ziņojumu izdošana.
 • Iekraušanas / izkraušanas operāciju kontrole

  Bieži vien zaudējumi rodas kravu iekraušanas / izkraušanas procesā uz vai no transporta. Neatbilstošu iekraušanas / izkraušanas operāciju laikā kravu var sabojāt vai iznīcināt, radot zaudējumus trešo personu transportam vai īpašumam, kas iesaistīts iekraušanas / izkraušanas procesā.

  Mūsu speciālisti novērtēs kravas iekraušanas / izkraušanas iespējas un uzraudzīs kravas operācijas, tādējādi palīdzot izvairīties no iespējamiem zaudējumiem.

SIA “VICON”

Reg. Nr.: 42103079412
Adrese: Atslēdznieku iela 29, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālr.: +371-26572938
E-pasts: cargo@vicon.lv
Banka: Swedbank A/S
SWIFT kods: HABALV22
Konta Nr.: LV72HABA0551043203588

Quality & Quantity inspections, sampling of different commodities

Наша компания была основана опытными морскими специалистами, с предыдущим опытом морской практики и более чем с 10-летним опытом инспектирования и проверок различных типов грузов, который был приобретен в ведущих мировых инспекционных и сертификационных компаниях.

Профессионализм нашей компании подтверждает сертификат соответствия ISO 9001:2015 выданный „Bureau Veritas Latvia’’ в области: “QUALITY & QUANTITY INSPECTIONS, SAMPLING OF DIFFERENT COMMODITIES

Читать дальше

Наш профессионализм был оценен положительно, и мы имели честь быть избранным в качестве полноправного члена GAFTA (Ассоциация торговли зерном и кормами) в категории «Суперинтенденты и Сюрьвеера».

Мы стремимся предоставить более широкий спектр услуг и сделать наиболее продуктивный подход к процессу перевозки грузов. Такой подход позволит нам обеспечить надежные инспекционные услуги, а так же позаботиться об инспекциях судов или отгрузках грузов в надлежащем состоянии.

 • Инспекции количества груза

  Инспекции взвешивания груза

  Инспекции взвешивания груза согласно требованиям GAFTA No. 123, а так же согласно требованиям и пожеланиям Заказчика.

  Контроль количества штучных грузов

  Драфт-сюрвей

  Драфт-сюрвей судна ориентирован на измерение водоизмещения перед загрузкой или выгрузкой и после нее, при этом полученная разница в значениях водоизмещения и является весом груза. Определяя вес груза, наши сюрвейеры руководствуются принятыми во всем мире нормами и учитывают несколько ключевых факторов при выполнении осмотра. Эти факторы включают:

  • плотность воды в море;
  • изменения в количестве балласта между исходным и конечным измерениями осадки;
  • изменения в расходуемых запасах на судне (например, топливо, питьевая вода) между исходным и конечным измерениями осадки;
  • коррекции дифферента и деформации (мы используем данные из таблиц остойчивости судна).

  Драфт-Сюрвей всегда проводится совместно с Капитаном судна или Старшим помощником.

  Судовая печать и подпись Капитана гарантируют достоверность расчетов.

 • Инспекции качества груза

  Пробоотбор грузов

  • Пробы груза отбираются согласно требованиям GAFTA No. 124, FOSFA OFFICIAL METHOD, ISO, а так же согласно требованиям и пожеланиям Заказчика;
  • Характеристики качества груза проводятся в независимых аккредитованных лабораториях согласно требованиям Заказчика.
  • Предпогрузочнаяинспекция
  • Инспекция проверки упаковки, маркировки и ярлыков, а так же наличие и готовность груза к транспортировке;

  Инспекция повреждений

  Если груз был поврежден, то наши специалисты определят причину ущерба и оценят потери.

 • Инспекции при погрузочно-разгрузочных операциях

  Инспекции хранения

  • Проверка состояния складов и чистоты;
  • Мониторинг складской приемки и контроля качества/количества груза;
  • Пломбировка;
  • Выдача необходимых документов / отчетов.

  Инспекция транспортных единиц

  • Проверка визуального состояния и чистоты;
  • Пломбировка.

  Инспекция погрузочного оборудования

  • Проверка визуального состояния и чистоты;
  • Обследование пригодности погрузочно-разгрузочного оборудования для погрузочных операций.

  Инспекция судов

  • ввод/вывод судна в/из чартер/а;
  • Определение количества топлива на судне;
  • Проверка чистоты грузовых помещений;
  • Проверка водонепроницаемости крышек судна;
  • Пломбировка / распломбировка
  • Проверка состояния судовых трюмов и крышек;
  • Выдача необходимых документов / сертификатов / отчетов.
 • Контроль погрузочно-разгрузочных операций

  Часто убытки возникают во время операций по погрузке / выгрузке груза в / из транспорта. Во время ненадлежащих операций по погрузки / разгрузки груз может быть поврежден или разрушен, это так же может привести к повреждению транспорта или имущества третьих лиц задействованных в зоне погрузочно / разгрузочных операций.

  Наши специалисты оценят возможности погрузки / разгрузки груза и осуществят надзор за грузовыми операциями и тем самым помогут Вам избежать потенциальных потерь.

ООО “VICON”

Рег. номер: 42103079412
Адрес: ул. Атследзниеку 29, Лиепая, LV-3401, Латвия
Тел.: +371-26572938
Э-почта: cargo@vicon.lv
Банк: Swedbank A/S
SWIFT: HABALV22
Счёт номер: LV72HABA0551043203588